The Open Chromatin Landscape of Non-Small Cell Lung Carcinoma.

PubWeight™: 4.78‹?› | Rank: Top 1%

🔗 View Article (PMID 31209061)

Published in Cancer Res on June 17, 2019

Authors

Zhoufeng Wang1, Kailing Tu2, Lin Xia2, Kai Luo2, Wenxin Luo1, Jie Tang2, Keying Lu2, Xinlei Hu2, Yijing He2, Wenliang Qiao3, Yongzhao Zhou1, Jun Zhang2, Feng Cao2, Shuiping Dai1, Panwen Tian1, Ye Wang1, Lunxu Liu4, Guowei Che4, Qinghua Zhou3, Dan Xie5, Weimin Li6

Author Affiliations

1: Department of Respiratory and Critical Care Medicine, State Key Laboratory of Biotherapy, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China.
2: National Frontier Center of Disease Molecular Network, State Key Laboratory of Biotherapy, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China.
3: Lung Cancer Center, West China Hospital Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China.
4: Department of Thoracic Surgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China.
5: National Frontier Center of Disease Molecular Network, State Key Laboratory of Biotherapy, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China. danxie@scu.edu.cn weimi003@scu.edu.cn.
6: Department of Respiratory and Critical Care Medicine, State Key Laboratory of Biotherapy, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China. danxie@scu.edu.cn weimi003@scu.edu.cn.

Articles citing this

A Breath of Fresh Air: Opening up the Lung Cancer Genome. Cancer Res (2019) 4.77

Articles cited by this

A Breath of Fresh Air: Opening up the Lung Cancer Genome. Cancer Res (2019) 4.77