Clinical characteristics and imaging manifestations of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19):A multi-center study in Wenzhou city, Zhejiang, China.

PubWeight™: 6.92‹?› | Rank: Top 1%

🔗 View Article (PMID 32112884)

Published in J Infect on February 26, 2020

Authors

Wenjie Yang1, Qiqi Cao1, Le Qin1, Xiaoyang Wang2, Zenghui Cheng1, Ashan Pan3, Jianyi Dai4, Qingfeng Sun5, Fengquan Zhao4, Jieming Qu6, Fuhua Yan7

Author Affiliations

1: Department of Radiology, Shanghai Jiao Tong University Medical School Affiliated Ruijin Hospital, No.197 Ruijin Er Road, Shanghai 200025, China.
2: Department of Radiology, Ruian People's Hospital, Ruian 325200, Zhejiang province, China.
3: Department of Radiology, Yueqing People's Hospital, Yueqing 325600, Zhejiang province, China.
4: Department of Infectious Diseases, Wenzhou Central Hospital, Wenzhou 325000, Zhejiang province, China.
5: Department of Infectious Diseases, Ruian People's Hospital, Ruian 325200, Zhejiang province, China.
6: Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Shanghai Jiao Tong University Medical School Affiliated Ruijin Hospital, No.197 Ruijin Er Road, Shanghai 200025, China. Electronic address: jmqu0906@163.com.
7: Department of Radiology, Shanghai Jiao Tong University Medical School Affiliated Ruijin Hospital, No.197 Ruijin Er Road, Shanghai 200025, China. Electronic address: yanfuhua@yahoo.com.