Clinical progression of patients with COVID-19 in Shanghai, China.

PubWeight™: 6.61‹?› | Rank: Top 1%

🔗 View Article (PMID 32171869)

Published in J Infect on March 19, 2020

Authors

Jun Chen1, Tangkai Qi1, Li Liu1, Yun Ling2, Zhiping Qian3, Tao Li4, Feng Li5, Qingnian Xu6, Yuyi Zhang3, Shuibao Xu1, Zhigang Song7, Yigang Zeng8, Yinzhong Shen1, Yuxin Shi9, Tongyu Zhu10, Hongzhou Lu11

Author Affiliations

1: Department of Infectious Diseases and Immunology, Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China.
2: Department of Infectious Diseases, Shanghai Public Health Clinical Center, 2901 Caolang Road, Shanghai 201508, China.
3: Department of Liver Intensive Care Unit, Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China.
4: Department of Tuberculosis, Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China.
5: Department of Respiratory Diseases, Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China.
6: Department of Traditional Chinese Medicine, Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China.
7: Department of Pathogen Diagnosis and Biosafety, Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China.
8: Department of Urology, Shanghai Public Health Clinical Center, 2901 Caolang Road, Shanghai 201508, China.
9: Department of Radiology, Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China.
10: Department of Urology, Shanghai Public Health Clinical Center, 2901 Caolang Road, Shanghai 201508, China. Electronic address: zhutongyu@shphc.org.cn.
11: Department of Infectious Diseases, Shanghai Public Health Clinical Center, 2901 Caolang Road, Shanghai 201508, China. Electronic address: luhongzhou@fudan.edu.cn.