Extracorporeal Membrane Oxygenation for Coronavirus Disease 2019-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome: A Multicenter Descriptive Study.

PubWeight™: 0.75‹?›

🔗 View Article (PMID 32427613)

Published in Crit Care Med on September 01, 2020

Authors

Xiao Yang1, Shuhan Cai1, Yun Luo1, Fangfang Zhu1, Ming Hu2, Yan Zhao3, Ruiqiang Zheng4, Xuyan Li5, Bo Hu1, Zhiyong Peng1

Author Affiliations

1: Department of Critical Care Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, Hubei, China.
2: Department of Critical Care Medicine, Wuhan Pulmonary Hospital, Wuhan, Hubei, China.
3: Department of Emergency Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, Hubei, China.
4: Department of Critical Care Medicine, Northern Jiangsu People's Hospital, Yangzhou, Jiangsu Province, China.
5: Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Beijing Institute of Respiratory Medicine, Beijing Chao-Yang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China.