Exploring an Integrative Therapy for Treating COVID-19: A Randomized Controlled Trial.

PubWeight™: 0.75‹?›

🔗 View Article (PMID 32676976)

Published in Chin J Integr Med on July 16, 2020

Authors

Jia-Bo Wang1, Zhong-Xia Wang2, Jing Jing2, Peng Zhao3,4, Jing-Hui Dong5, Yong-Feng Zhou1, Guang Yang3, Ming Niu1, Xu Zhao1, Tian-Jun Jiang3, Jing-Feng Bi6, Zhe Xu3, Ping Zhang1, Dan Wu3, Zhao-Fang Bai1, Yu-Ming Guo1, Si-Miao Yu2, Yong-Qiang Sun2, Zi-Teng Zhang1, Xiao-Yan Zhan1, Peng-Yan Li1, Jin-Biao Ding6, Peng-Fei Zhao7, Xue-Ai Song2, Jian-Yuan Tang8, Dong-Chu He9, Zhu Chen4, En-Qiang Qin10,11, Rui-Lin Wang12, Xiao-He Xiao13,14

Author Affiliations

1: China Military Institute of Chinese Medicine, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China.
2: Integrative Medical Center, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China.
3: Treatment and Research Center for Infectious Diseases, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China.
4: National Clinical Research Center for Infectious Diseases, Beijing, 100039, China.
5: Department of Radiology, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China.
6: Research Center for Clinical and Translational Medicine, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China.
7: College of Life Science, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, 100029, China.
8: Sichuan Evidence-Based Medicine Center of Traditional Chinese Medicine Affliated Hospital, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, 610075, China.
9: Department of Integrated Treatment, General Hospital of Central Theater Command, Wuhan, 430070, China.
10: Treatment and Research Center for Infectious Diseases, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China. qeq2004@sina.com.
11: National Clinical Research Center for Infectious Diseases, Beijing, 100039, China. qeq2004@sina.com.
12: Integrative Medical Center, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China. wrl7905@163.com.
13: China Military Institute of Chinese Medicine, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China. pharmacy302xxh@126.com.
14: Integrative Medical Center, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039, China. pharmacy302xxh@126.com.

Associated clinical trials:

Treatment and Prevention of Traditional Chinese Medicines (TCMs) on COVID-19 Infection | NCT04251871